Tar du jämställda beslut? 

Med SKL:s checklista för jämställda beslut kan politiker kontrollera om beslutsunderlag ger förutsättningar att fatta jämställda beslut. En motsvarande vägledning för handläggare ger stöd i arbetet att jämställdhetsintegrera underlagen.

Ett jämställdhetsperspektiv i beslutsprocessen ger en konsekvens i arbetsgången som säkerställer att kvinnor, män, flickor och pojkar garanteras likvärdig service och en rättvis fördelning av resurser.

Handledningsmaterial

Här hittar du handledningar, manualer och vägledningar för jämställdhetsarbete som olika aktörer har tagit fram.

* Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv

Detta material är till för dig som vill förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering genom att införliva ett intersektionellt perspektiv. Det ger en förklaring till vad intersektionalitet innebär och vad som händer när ett intersektionellt perspektiv får genomsyra, eller inte genomsyrar, jämställdhetsarbetet.

* Jämställda remisser

Denna handledning beskriver hur en myndighets remisshanteringsprocess kan genomlysas ur ett jämställdhetsperspektiv för att kvalitetssäkra myndighetens förfarande vid remisshantering.

* Jämställda styrdokument

Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som beskriver hur en verksamhet styrs. För att jämställdhet ska genomsyra en verksamhet måste perspektivet integreras i dess styrdokument. Det här materialet ger dig en inblick i hur du kan gå till väga.

* Jämställt bemötande

Svenska myndigheter möter årligen miljontals människor som bor och vistas i landet. Det är viktigt att tjänstepersoner använder sin makt på bästa sätt för att säkerställa att medborgare bemöts värdigt, med respekt och likvärdigt oavsett kön. Hur kan vi kvalitetssäkra vårt arbete med bemötande ur ett jämställdhetsperspektiv? Denna handledning ger grundläggande svar!

* Jämställdhetsintegrering av beslut

 

Checklista för politiker

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett material som stöder förtroendevalda och tjänstepersoner att införliva ett jämställdhetsperspektiv i all beredning, beslutsfattande och uppföljning.

Checklista för jämställda beslut omfattar fem steg som hjälper politiker att avgöra om ett beslutsunderlag ger dem förutsättningar att fatta jämställda beslut.

Vägledning för handläggare

Vägledning för jämställdhetsintegrering av beslutsunderlag är ett stöd för handläggare som har i uppdrag att införliva ett jämställdhetsperspektiv i beredning av ett beslutsunderlag.

* Jämställd bidragsgivning

Svenska myndigheter fördelar hundratals miljoner kronor i bidrag varje år. Det är en demokratifråga att medlen fördelas jämställt, alltså rättvist mellan kvinnor och män.

Syftet med denna handledning är att utveckla kunskaperna om hur statliga myndigheter kan gå till väga för att jämställdhetsintegrera sin bidragsgivningsprocess. 

* Vägledning för jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet

Nationella sekretariatet för genusforskning har ett uppdrag som stödfunktion till regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU). Syftet med denna vägledning är att ge en introduktion till de lärosäten som ska initiera eller utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Huvuddelen av dokumentet utgörs av en generell modell för probleminventering av vilka uttryck ojämställdhet tar sig. Fokus ligger på en uppsättning verksamhetsprocesser med tillhörande vägledande frågor. Dessa riktar sig till olika delar av organisationen och pekar ut möjliga riktningar i arbetet. Flera frågor förutsätter statistiska och andra underlag samt fördjupade analyser för att kunna och genomföra insatser för förändring.

Text och bild från webbsida

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug