Föreningen Agenda: Jämlikhet

Agenda: Jämlikhet på Världskulturmuseet den 5 mars!        Agenda: Jämlikhets styrelse

Agenda: Jämlikhet har gått från att vara flera framgångsrika projekt till att bli en helt egen ideell förening. Bli medlem nu och var med och påverka Agenda: Jämlikhets utveckling. Hur vill du göra det enklare för fler att engagera sig för jämlikhet? 

Det kostar ingenting att bli medlem - det är helt gratis. För att bli medlem måste du ställa dig bakom vår värdegrund och skicka ett mail till info@agendajamlikhet.se med dina kontaktuppgifter. Värdegrunden kan du läsa i sin helhet längre ner på denna sida. 

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss! 

Agenda: Jämlikhets styrelse 2019/2020 

Sofie Ekman, ordförande
sofie.ekman@agendajamlikhet.se 

Amanda Liedberg, vice-ordförande
amanda.liedberg@agendajamlikhet.se 

Anna Lindeborg, kassör
0708-338 238 
anna@agendajamlikhet.se

Irma Nilsson sekreterare
irma.nilsson@agendajamlikhet.se

Ella Strömbom
ella.strombom@agendajamlikhet.se

Egle Obcarskaite
egle.obcarskaite@agendajamlikhet.se  

 Agenda: Jämlikhets stadgar kan du läsa här! 

Agenda: Jämlikhets värdegrund 

Vi vill ha ett jämlikt samhälle. Agenda: Jämlikhet strävar efter ett jämlikt samhälle där alla människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Människors rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska alltså inte begränsas av socioekonomisk bakgrund, kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell orientering eller ålder. 

Vi lever i ett ojämlikt samhälle. Agenda: Jämlikhet utgår från att samhället idag är ojämlikt. Att det finns strukturer i samhället som påverkar människors villkor och handlingsutrymmen och som kan göra att vissa gynnas och andra missgynnas. Generellt, men inte alltid, missgynnas kvinnor av dessa strukturer i högre utsträckning än män. HBTQI-personer* missgynnas i större utsträckning än hetero- och cis-personer**. Rasifierade*** personer missgynnas i större utsträckning än vita personer för att nämna några exempel. 

Förändra diskriminerande och missgynnande strukturer. Agenda: Jämlikhet menar att det behövs ett aktivt arbete för att förändra diskriminerande strukturer. Ett aktivt arbete är mer än att konstatera att ”alla människor är lika mycket värda” och att ”någons ursprung inte borde spela någon roll”. Det handlar om att arbeta för att förändra de strukturer som ligger bakom att vissa gynnas medan andra missgynnas. 

Utbyta erfarenheter och strategier. Agenda: Jämlikhet vill att det ska vara enkelt för olika personer, organisationer och sociala rörelser att utbyta erfarenheter och strategier med varandra. Genom att diskutera olika jämlikhetsfrågor, metoder och utmaningar kan vi utvecklas och lära av varandra och slippa uppfinna hjulet på nytt. 

Inte att komma överens eller konkurrera. Agenda: Jämlikhet har inte som mål att alla som engagerar sig för jämlikhet ska gå samman och komma överens. Istället vill vi visa på olikheterna där många olika utgångspunkter, erfarenheter, metoder och strategier prioriteras och diskuteras. Agenda: Jämlikhet utgår från att olika jämlikhetsrörelser inte konkurrerar med varandra. 

Enkelt att engagera sig. Agenda: Jämlikhet vill att det ska vara enkelt för alla som vill, att kunna engagera sig för jämlikhet. Både inom jämlikhetsrörelser i stort och inom Agenda: Jämlikhets organisation. Språket och informationen ska vara tillgänglig och enkel att förstå. Fokus ska ligga på vad vi kan göra för att förändra och hur vi kan gå från ord till handling. 

Deltagande på dina villkor. Alla som vill engagera sig för jämlikhet ska kunna bidra utifrån sina egna villkor och intressen. Agenda: Jämlikhet vill att det ska vara öppet för alla som vill, att lära sig, ställa frågor, tipsa, testa och ifrågasätta. Tillsammans kan vi på olika sätt bidra till ett mer jämlikt samhälle. Inom Agenda: Jämlikhets organisation är ett aktivt arbete med värdegrunden i organisationens alla led en central del för att skapa en hållbar och inkluderande organisationskultur.

 

* HBTQI-personer är en benämning av homosexuella-, bisexuella-, queera-, trans- och intersexpersoner som grupp. 

**cis betyder “på samma sida” på latin. Det är ett prefix som beskriver någon vars kön(sidentitet) och/eller könsuttryck matchar med det juridiska kön den tilldelades vid födseln. Dvs. en person som inte har erfarenhet av att vara trans.

***Rasifierad är en term som beskriver personer som, på grund av sina (kroppsliga) utseenden, blir tillskrivna en viss rastillhörighet och egenskaper som förknippas med den. Uttrycket beskriver en process, att bli tillskriven någonting. 

 

 

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug