Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor (Länsstyrelsen Västra Götaland)

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor särskilt med frågor om jämlikhet, där grunden är att verka för ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas av formella eller informella strukturer.

Länsstyrelsen arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vi ska se till att de nationella målen blir verklighet i Västra Götalands län. I fråga om jämlikhet handlar det bland annat om:

- De jämställdhetspolitiska målen

- De folkhälsopolitiska målen

- De funktionshinderpolitiska målen

- Det integrationspolitiska målet

- De ungdomspolitiska målen

- De barnpolitiska målen

Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor arbetar på bred front för att skapa ett jämlikt samhälle, bland annat genom utbildningsinsatser och konferenser, nätverk, projekt- och processtöd. För aktuell information, se kalendariet på Länsstyrelsens hemsida