Bloggtema: Jämlikhetsfrågor inför valet

"Asylrätt 2014: Vad tycker svenska partier om våra krav?"

I detta, vårt andra inlägg som gästbloggare kommer vi att presentera slutsatserna av rapporten ”Asylrätt 2014: Vad tycker svenska partier om våra krav?” som vi publicerade i somras. Eftersom  Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna valde att inte svara på enkäten som rapporten är baserad på kan vi tyvärr inte presentera en fullständig översikt. Men vår förhoppning är att rapporten ska kunna bistå både politiker och personer som på olika sätt arbetar med asylrättsliga frågor samt svenska medborgare i deras val av parti den 14 september.

Översikt över vad svenska partier tycker om Asylrätt 2014s krav

Sverige ska vara bundet att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon till tortyr och förföljelse. Efter genomgången av de svarande partiernas positioner angående detta krav kan vi konstatera att det finns ett brett politiskt stöd för att Sverige ska följa FN:s riktlinjer och aldrig utvisa någon till tortyr eller förföljelse. Då Sverige redan förbundit sig att följa flera av dessa riktlinjer borde detta politiska ställningstagande redan vara en självklarhet. Ändå genomför Sverige i nuläget genomför deportationer som bryter mot dessa riktlinjer. Med stöd i det tydliga ställningstagande som de svarande partierna tar för detta krav uppmanar Asylrätt 2014 nu svenska partier att på allvar lyfta frågan om hur Sverige i framtiden ska kunna leva upp till FN:s riktlinjer. 

Synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt ömmande omständigheter. Av de svarande partierna uppger endast Kristdemokraterna att de tycker det är tillräckligt att barns asylansökningar bedöms utifrån “särskilt ömmande omständigheter”. Alla de andra svarande partierna tycker att även vuxna personers asylansökningar ska omfattas av detta lagrum (formulering i lagen). Socialdemokraterna anger det som sin högst prioriterade asylrättsligafråga. Precis som gällande det föregående kravet konstaterar Asylrätt 2014 att stödet för att “särskilt ömmande omständigheter” ska omfatta alla är starkt. 

Överföringar enligt Dublinförordningen ska stoppas och regeringen ska verka för dess avskaffande. Det råder delade meningar om det här kravet bland de svarande partierna. Bara Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet svarar uttryckligen att de redan driver frågan i sin politik. Men alla svarande partier tycker att det europeiska asylrättsliga systemet är i behov av någon sorts förändring. Asylrätt 2014 tolkar de svar vi har fått som att det går en tydlig skiljelinje mellan att å ena sidan vilja förändra det rådande systemet eller att å andra sidan vilja riva upp systemet för att i framtiden åstadkomma något nytt. Asylrätt 2014 välkomnar att de flesta svarande partier uppmärksammar problemen med Dublinförordningen och det europeiska asylrättsliga systemet i stort.

Vi anser dock inte att en human flyktingpolitik kan åstadkommas inom ramen för Dublinförordningen. Med vetskapen om att förändringar på EU-nivå ofta är mer tidskrävande än på nationell nivå kräver vi därför att Sverige går i bräschen för utvecklingen av en human asylpolitik genom att omedelbart upphöra med överföringar enligt Dublinförordningen. Vi kräver också att den regering som tillträder efter riksdagsvalet i september driver frågan om Dublinförordningens avskaffande såväl i ministerrådet som i Europeiska rådet. 

Bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket. Precis som föregående krav är det bara Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ som uttryckligen ställer sig bakom kravet om att bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket. Flera av de andra partierna ser dock också problem med dagens svenska asylrätt och den juridiska praxis som råder i samband med bedömningar av asylansökningar. 

De svarande partiernas flyktingpolitiska prioriteringar pekar på en genuin vilja hos samtliga att åstadkomma förändringar i svensk asylrätt. Asylrätt 2014 ser därför med tillförsikt fram emot den kommande mandatperioden där vi förväntar oss att våra två första krav får gehör omgående med tanke på den breda politiska uppslutning som verkar finnas för dem. De svarande partierna har förvisso inte samma prioriteringar för svensk flyktingpolitik. Men deras gemensamma medvetenhet om behoven av att förändra den rådande asylpolitiken gör ändå att Asylrätt 2014 har stor tilltro till att vi på sikt kommer att kunna åstadkomma en mer human svensk flyktingpolitik, där samtliga våra krav har fått tydligt genomslag i politiken. 

 

 

"Asylfrågor måste alltid vara mänskliga rättigheter, inte resurser"

 

Asylrätt 2014

Kampanjen Asylrätt 2014 är partipolitiskt obunden och lanserades av nätverket Ingen Människa Illegal – Göteborg i december 2012. Sedan dess har lokalgrupper också bildats i Malmö, Stockholm och Gävle. En allt mer restriktiv svensk flyktingpolitik har lett till att många människor som fått avslag på sin asylansökan tvingas gå under jord för att undvika utvisning. Det bedrivs en hetsjakt på papperslösa och i väntan på utvisning låses människor som inte har begått något brott in i förvar som i det närmaste kan liknas med fängelser. Två av dessa förvar finns i Märsta, utanför Stockholm, och Kållered, utanför Göteborg.


Asylrätt 2014 vill se en värld som inte begränsas av höga murar och vi ser det som en självklarhet att människor måste ha rätt att söka sig över nationsgränser för att få skydd. Vi driver därför fyra krav inom områden som är i akut behov av förändring i svensk asylpolitik:

  • Sverige ska vara bundet att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon till tortyr och förföljelse.
  • Synnerligen ömmande omständigheter ska ersättas med särskilt ömmande omständigheter i bedömningen av asylansökningar. På juridiskt språk är ”särskilt” ett mer omfattande ord vilket kan möjliggöra för Migrationsverkets handläggare att bevilja fler asylansökningar. I bedömningen av barns ansökningar om asyl används sedan 1 juli i år särskilt ömmande omständigheter.
  • Överföringar enligt Dublinförordningen (en överenskommelse inom EU) stoppas samt att regeringen verkar för dess avskaffande.
  • Bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket.

På vår hemsida asylratt2014.se kan ni läsa mer utförligt om kraven och om varför de är så viktiga.

I två års tid har vi arbetat för att rätten till asyl skulle ha en självklar plats i debatten inför riksdagsvalet 2014. Tyvärr hände detta inte förrän Fredrik Reinfeldt sa att han nästan inte kunde utlova några satsningar på välfärden under den kommande mandatperioden på grund av det stora antalet flyktingar som förväntades komma till Sverige under de närmaste åren. Detta är ett farligt uttalande men vi såg då hur flera politiker och andra som ville bemöta statsministerns uttalande kunde använda Asylrätt 2014:s krav som plattform för att stå upp för det vi anser att flyktingpolitiken måste handla om. Utgångspunkten för hur vi pratar om asylfrågor måste alltid vara mänskliga rättigheter, inte resurser.

I skrivande stund (2014.09.12) har 5161 privatpersoner samt cirka 80 föreningar, partier och organisationer ställt sig bakom våra krav. Detta har gett oss en bra plattform för vårt arbete med att påverka debatten om asyl- och flyktingpolitik samt att opinionsbilda för våra krav.

Imorgon bloggar vi återigen på Agenda Jämlikhet och presenterar en rapport från i somras om vad svenska partier tycker om våra krav. Genom en enkät som skickades ut till samtliga svenska partier den 28 maj 2014 bad vi partiernas migrationspolitiska talespersoner, att kommentera våra krav och ge sina partiers synpunkter på dem. Endast Folkpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna valde att inte svara på enkäten.

/Asylrätt 2014

 

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug