"Asylrätt 2014: Vad tycker svenska partier om våra krav?"

I detta, vårt andra inlägg som gästbloggare kommer vi att presentera slutsatserna av rapporten ”Asylrätt 2014: Vad tycker svenska partier om våra krav?” som vi publicerade i somras. Eftersom  Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna valde att inte svara på enkäten som rapporten är baserad på kan vi tyvärr inte presentera en fullständig översikt. Men vår förhoppning är att rapporten ska kunna bistå både politiker och personer som på olika sätt arbetar med asylrättsliga frågor samt svenska medborgare i deras val av parti den 14 september.

Översikt över vad svenska partier tycker om Asylrätt 2014s krav

Sverige ska vara bundet att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon till tortyr och förföljelse. Efter genomgången av de svarande partiernas positioner angående detta krav kan vi konstatera att det finns ett brett politiskt stöd för att Sverige ska följa FN:s riktlinjer och aldrig utvisa någon till tortyr eller förföljelse. Då Sverige redan förbundit sig att följa flera av dessa riktlinjer borde detta politiska ställningstagande redan vara en självklarhet. Ändå genomför Sverige i nuläget genomför deportationer som bryter mot dessa riktlinjer. Med stöd i det tydliga ställningstagande som de svarande partierna tar för detta krav uppmanar Asylrätt 2014 nu svenska partier att på allvar lyfta frågan om hur Sverige i framtiden ska kunna leva upp till FN:s riktlinjer. 

Synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt ömmande omständigheter. Av de svarande partierna uppger endast Kristdemokraterna att de tycker det är tillräckligt att barns asylansökningar bedöms utifrån “särskilt ömmande omständigheter”. Alla de andra svarande partierna tycker att även vuxna personers asylansökningar ska omfattas av detta lagrum (formulering i lagen). Socialdemokraterna anger det som sin högst prioriterade asylrättsligafråga. Precis som gällande det föregående kravet konstaterar Asylrätt 2014 att stödet för att “särskilt ömmande omständigheter” ska omfatta alla är starkt. 

Överföringar enligt Dublinförordningen ska stoppas och regeringen ska verka för dess avskaffande. Det råder delade meningar om det här kravet bland de svarande partierna. Bara Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet svarar uttryckligen att de redan driver frågan i sin politik. Men alla svarande partier tycker att det europeiska asylrättsliga systemet är i behov av någon sorts förändring. Asylrätt 2014 tolkar de svar vi har fått som att det går en tydlig skiljelinje mellan att å ena sidan vilja förändra det rådande systemet eller att å andra sidan vilja riva upp systemet för att i framtiden åstadkomma något nytt. Asylrätt 2014 välkomnar att de flesta svarande partier uppmärksammar problemen med Dublinförordningen och det europeiska asylrättsliga systemet i stort.

Vi anser dock inte att en human flyktingpolitik kan åstadkommas inom ramen för Dublinförordningen. Med vetskapen om att förändringar på EU-nivå ofta är mer tidskrävande än på nationell nivå kräver vi därför att Sverige går i bräschen för utvecklingen av en human asylpolitik genom att omedelbart upphöra med överföringar enligt Dublinförordningen. Vi kräver också att den regering som tillträder efter riksdagsvalet i september driver frågan om Dublinförordningens avskaffande såväl i ministerrådet som i Europeiska rådet. 

Bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket. Precis som föregående krav är det bara Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ som uttryckligen ställer sig bakom kravet om att bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket. Flera av de andra partierna ser dock också problem med dagens svenska asylrätt och den juridiska praxis som råder i samband med bedömningar av asylansökningar. 

De svarande partiernas flyktingpolitiska prioriteringar pekar på en genuin vilja hos samtliga att åstadkomma förändringar i svensk asylrätt. Asylrätt 2014 ser därför med tillförsikt fram emot den kommande mandatperioden där vi förväntar oss att våra två första krav får gehör omgående med tanke på den breda politiska uppslutning som verkar finnas för dem. De svarande partierna har förvisso inte samma prioriteringar för svensk flyktingpolitik. Men deras gemensamma medvetenhet om behoven av att förändra den rådande asylpolitiken gör ändå att Asylrätt 2014 har stor tilltro till att vi på sikt kommer att kunna åstadkomma en mer human svensk flyktingpolitik, där samtliga våra krav har fått tydligt genomslag i politiken. 

 

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug