Om alla är med – först då kan den stora förändringen ske

Dagen till ära skriver FATTA, en ideell förening som kämpar mot sexuellt våld,  att om vi ska kunna nå en förändring och få stopp på det sexuella våldet måste alla vara med, i alla rum, och vi måste alla ta ansvar för den skadliga struktur som tillåter sexuella övergrepp.

Minst var femte kvinna blir någon gång under sitt liv utsatt för sexuellt våld. Över 28 000 våldtäkter sker varje år i Sverige (Brå: 2014). Ovanpå denna siffra så sker andra typer av sexuella övergrepp och överträdelser. Och som om det inte skulle vara nog är mörkertalet stort och många utsätts för sexuella övergrepp och trakasserier av olika slag utan att någon reagerar, ibland inte ens den som blir utsatt. Även män faller offer för sexuella övergrepp och statistiken visar att fler pojkar än flickor säljer sina kroppar för pengar vid enstaka tillfällen (S2008.002). Tyvärr brister forskningen och kunskapen på detta område vilket i förlängning leder till problem för dem som identifierar sig som män att sätta ord på vad de blivit utsatta för. Normer och stereotyper försvårar även synen på män som våldtäktsoffer. Forskning och framför allt synlighet brister också när det gäller lhbtq-personers utsatthet för sexuellt våld. Här spelar social stigmatisering en stor roll då samhällets osynliggörande av lhbtq-personer som grupp ytterligare försvårar för den utsatta att söka hjälp eller sätta ord på det som hänt.

Vi matas ständigt med siffror och statistik kring hur utbrett det sexuella våldet är i samhället. Att det är ett enormt samhällsproblem går inte att blunda för. Men när vi ska börja prata om åtgärder så är ”ingen” del av den struktur som tillåter att sexuella övergrepp och trakasserier sker varje dag. Istället för att rannsaka sig själv och försöka se på vilket sätt en är del av en struktur där andra människor på ett eller annat sätt utnyttjas så är det enklare att slå ifrån sig med ord som “jag är inte en sån”, “jag är inte en del av det där” eller “jag känner ingen som har ... ”. Det är lättare att utse några andra som får bära hela skulden på egen hand.

Det är många som ansluter sig till skaran som vill förändra de strukturer som skapar sexuellt våld. Det finns många som vågar vara normkritiska och vill vara med och se till att en förändring sker. Men det finns också de som blir aggressiva och vägrar vara med och försöka göra skillnad eftersom de inte anser att det är deras kamp. 

Fatta, tillsammans med många andra, vill skapa en gemensam grund där vi kan mötas och tillsammans skapa förändring. Alla förlorar på de normer som ligger till grund för sexuellt våld. Och alla behövs för att förändra dem. Det är viktigt att se och erkänna att vi alla, omedvetet eller medvetet, är en del i de normer som tillåter och skapar sexuellt våld. Vi är nämligen alla del i ett patriarkalt samhälle med patriarkala strukturer.

Vi i Fatta och Fatta Man är inte intresserade av att dela ut skuld men vi är intresserade av att få alla att ta ansvar för denna skadliga struktur. Genom att inse att en själv spelar en roll i ett större spel så kan en också förändra rollen en spelar. Många av oss har nog egna erfarenheter av hur stereotypa könsroller och normer ibland försatt oss i situationer som vi kanske egentligen inte velat vara i men vi känt oss fånga och tvungna att agera på ett visst sätt. Förväntningarna ser olika ut beroende på vilken könsidentitet du har. Att identifiera sig som man kommer med förväntningar på att vara orädd, initiativtagande, att vara ledare, dominant och ibland även aggressiv. Och om du identifierar dig som kvinna förväntas du vara känslig, lyhörd inför dig själv och andras känslor, omtänksam och ordentlig. De stereotypa föreställningarna som finns om feminint och maskulint målas ofta upp som varandras motsatser. Hårt mot mjukt. Starkt mot svagt. Men visst är vi mycket mer än så? Och de av oss som inte definierar oss som kvinnor respektive män stängs allt som oftast ut ur diskussionen.

Vi borde alla vara överens om att det är fel att så många utsätts för sexuella övergrepp. Men för att vi ska kunna nå en förändring måste alla vara med, i alla rum. Kvinnor, tjejer, transpersoner, män, pojkar, lärare, jurister, chefer, fotbollsspelare, stadsbor, bönder. Alla måste vi ställa upp i kampen om att se samband mellan orsak och verkan och att många övergrepp generellt har sin grund i normer och strukturer som vi alla på något sätt är med och reproducerar. Först när vi ser vår egen roll kan vi förändra den.

Vill du ha mer tips på vad du kan göra själv i din vardag mot sexuellt våld - kolla in Fatta:s tio tips här:

FATTA:S tio tips

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug