HALLÅ DÄR LANJA RASHID, SKOLINFORMATÖR PÅ RFSU

Som skolinformatör åker Lanja Rashid runt på skolor och pratar med unga om sex och samlevnad. Agenda: Jämlikhet ville veta mer och bad henne därför berätta om hennes och RFSUs arbete för alla människors rätt till sex.

Lanja RashidVilka frågor har unga om sex? 
Alla individer har ju olika funderingar och frågor gällande sex varierar och är väldigt individuellt. Inför våra pass brukar eleverna få skicka in anonyma frågor till oss och här kan det handla om alltifrån frågor som rör känslor, kropp och kön, relationer, ens sexualitet till sexteknik och sexuella praktiker. En skulle kunna säga att sex och ens egen sexualitet är något som berör alla människor på olika sätt och att de allra flesta har eller har någon gång haft funderingar kring sex och sin sexualitet.

När vi är ute och föreläser upplever vi att det finns en stor nyfikenhet och en vilja till kunskap bland de ungdomar som vi möter på skolor. Många är öppna till en normkritisk sexualundervisning. Det kan vi oftast se när vi har olika värderingsövningar i klassen där ungdomarna själva får reflektera över normer om sex.

Kan ni se att ungas relation till sex har förändrats över tid, och i så fall, hur?
Ja, det skulle en kunna säga. Framförallt har många fler större tillgång till information om sex och relationer än vad vi hade för 30 år sedan. Till skillnad från förr så finns det idag fler källor att hämta information från, framförallt internet. Det är ju givetvis positivt men då gäller det att också kunna förhålla sig normkritiskt till den informationen, som ibland kan vara normerande. Det som vi har sett är det finns en mer tillåtande inställning till sex och relationer bland ungdomar idag. Exempelvis finns det en mer tillåtande inställning till tillfälliga sexuella möten, vilket också betyder att kopplingen mellan kärlek och sex inte är lika självklar idag som den var förr i tiden. Vi ser också en ökad öppenhet gentemot olika sexualiteter.

Vilka frågor jobbar ni på RFSU med idag?
RFSU har sex stycken nyckelområden på lokal, nationell samt internationell nivå. Här jobbar vi med aborträttigheter, Hbtq-rättigheter, hiv/sti, rätten till sexualupplysning, sexuellt våld och vi bedriver även sexualundervisning. Sexualundervisningen bedrivs i skolan men även på fritidsgårdar och
HBV-hem, som ett sätt att bredda sexualupplysningen. Vi på RFSU har som mål att hela tiden bredda människors relation till sexbegreppet och bryta föreställningar och normer som har med sex, relationer och sexualitet att göra. Vi vill att alla unga ska få tillgång till normkritisk, tillgänglig och sexualpositiv sexualundervisning på olika arenor.

Varför är ert arbete viktigt? 
RFSUs drivkraft är och har alltid varit att förändra och förbättra människors liv. Säkra preventivmedel och lagliga aborter är en del av det, precis som att sex och relationer ska vara på ens eget villkor. Något som tyvärr inte är självklart för alla. Därför är det viktigt att vi reflekterar över och förhåller
oss kritiska till normer och att vi genomgående ifrågasätter det vi själva tar för givet liksom vårt skapande av nya normer. Vi har alla    föreställningar och värderingar kring sexualitet kopplat till normer och maktrelationer vad gäller exempelvis  ”kön”, funktionsförmåga, sexualitet, ålder, religion och klass. Normer för vad som är ”bra”, ”naturlig” och ”normal” sexualitet, liksom föreställningar om människors sexualitet kopplat till exempelvis funktionsförmåga och hudfärg, tas ofta för givna. 

Många av dessa normer är ojämlika genom att de diskriminerar vissa människor och ger fördelar till andra. Här är det viktigt att vi synliggör och reflekterar över rådande normer och de konsekvenser de får i form av diskriminering och privilegier. Därför vill vi öka kunskapen genom vårt arbete med normkritisk och sexualpositiv  sexualupplysning, utbildning och sexualpolitisk opinionsbildning. Den sexualpositiva normkritiken öppnar   därigenom upp för fler sexuella möjligheter för alla, oavsett könsidentitet och sexuella känslor, identiteter och praktiker, eller frånvaro av dessa. 

Alla människor har rätt till sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och rätten till kunskapen kopplat till dessa. Frihet att välja, frihet att njuta och frihet att vara ska gälla överallt, i Sverige såväl som internationellt. Genom att skapa förutsättningar för dessa friheter - där ingens frihet får bli en annans ofrihet – vill vi bidra till ett ökat sexuellt handlingsutrymme för alla. 

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug