Att leva med våldet är somligas bästa alternativ

Terragem

Enligt Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) utsätts årligen 500 kvinnor som saknar permanent uppehållstillstånd för våld i nära relationer. Många av de våldsutsatta kvinnorna tvingas att stannar kvar i förhållandet eftersom utvisningen som de riskerar om de lämnar mannen är ett värre alternativ. Terrafem uppmanar landets samtliga partier att inte låta kvinnans bästa alternativ vara att leva i ett våldsamt förhållande – avskaffa tvåårsregeln.

En kvinna som kommer till Sverige på anknytning till en man beviljas tillfälligt uppehållstillstånd i två år. Om förhållandet upphör inom de här två åren är huvudregeln enligt Utlänningslagen att kvinnan måste lämna Sverige. Denna regel kallas för tvåårsregeln. 

Enligt ett av tvåårsregelns undantag får kvinnan stanna i Sverige trots att förhållandet mellan henne och mannen upphört innan tvåårstidens slut. Kravet är att förhållandet ska ha upphört på grund av att kvinnan eller hennes barn utsatts för antingen våld eller annan allvarlig kränkning. Undantaget tycks vid en första anblick vara positivt. I praktiken är dock rättspraxisen oklar och kvinnan måste ha starka bevis på att hon eller hennes barn blivit utsatt. Vidare framgår det av proposition 1999/2000:43 att enstaka mindre allvarliga våldshandlingar inte är tillräckliga för att undantaget ska bli aktuellt.

Många av kvinnorna som vi möter på Terrafem tvingas att stanna kvar i ett våldsamt förhållande eftersom det är oklart huruvida de får stanna i Sverige om de lämnar mannen. För vissa kvinnor är ett återvändande till hemlandet lika med döden. Alternativet att tvingas flytta tillbaka till hemlandet är för dessa kvinnor värre än att leva i ett våldsamt förhållande. Mannen har på det här sättet fått makt över kvinnan. Och tvåårsregeln har därmed blivit en tvåårsfälla! Så varför har vi kvar fällan?

Fällan, eller tvåårsregeln, har vi enligt SOU 2012:45 av två andledningar. Den ena är att förhindra skenäktenskap och den andra är att möjliggöra att den första prövningen inte blir alltför tungrodd. Terrafem anser dock inte att tvåårsregeln uppfyller sitt syfte att förhindra skenäktenskap. Tvåårsregeln tvingar endast kvinnor att leva i ett våldsamt förhållande. Genom att avskaffa tvåårsregeln möjliggör vi för kvinnor som kommer till Sverige att leva ett liv utan våld.

Terrafem anser att ingen bör utsättas för våldshandlingar, inte ens enstaka mindre allvarliga våldshandlingar. Genom att kvinnan får ett permanent uppehållstillstånd direkt får hon makt över sitt liv, inte den våldsbenägna mannen. 

Terrafem uppmanar alla läsare att hjälpa oss avskaffa tvåårsregeln! Kräv att den avskaffas på hashtaggen #avskaffatvåårsregeln!

/ Katarina Bagavac, Verksamhetsledare, Terrafem Göteborg

 

Läs mer här!

Terrafem – Avskaffa tvåårsregeln 

ROKS – Fruimporten fortsätter 

SVT Nyheter – Tvåårsregeln är en skamfläck som måste bort

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug