Inkluderande bemötande och socialt vardagshyfs

tors 18:00 (16/11-2017)  -  tors 21:00 (16/11-2017)
Frilagret

INKLUDERANDE BEMÖTANDE OCH SOCIALT VARDAGSHYFS

Röda Korsets Ungdomsförbund bjuder in till föreläsningar och workshops för att tillsammans få redskap och verktyg för att bemöta varandra och andra på ett inkluderande sätt. Vad bör vi tänka på, som organisationer och privatpersoner?

Föreläsningarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika! 

NÄR? 16/11, kl. 18:00

VAR? Frilagret, Göteborg

HUR? Fritt inträde, anmälan via länken!

****

FÖRELÄSARE: 

Emmie Särnstedt – Föreläsare och utredare. Har en masterexamen i genusvetenskap och bakgrund i tjejjoursrörelsen. Arbetar med att skapa medvetenhet och kunskap om normkritiskt bemötande. Temat för föreläsningen är just bemötande, hur kan de föreningar och verksamheter som erbjuder råd och stöd till våldsutsatta inkludera HBTQ-personer?

Susanna Johansson - Susanna är sociolog och startar för närvarande projekt för att synliggöra brottsoffer för mäns våld. Har mäns våld, likabehandling och jämställdhet som hjärtefrågor, och har kunskaper i normkritik samt intesektionalitet. Hon vill bidra till att sprida kunskap om socialt vardagshyfs som möjliggör empati och inkludering.

*****

Välkomna!

Kärlek och respekt

------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUSIVE BEHAVIOUR AND MANNERS IN EVERYDAY LIFE

The Red Cross Youth invites you to lectures and workshops with the goal to find tools and strategies to meet each other and others in an inclusive manner. What should we think of, as organizations and individuals?

The lectures are free and we will serve “fika”!

WHEN? 16/11, at. 18:00

WHERE? Frilagret, Gothenburg

HOW? Free entry, sign up via link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYgqliJXmN0i76vZD-GXkVTutQEMUO3r_R1_pyhdKrMKg38A/viewform

[NOTE! The lectures will be held in Swedish. If you don’t know Swedish, maybe you can bring a friend who can translate for you?]

*****

LECTURERS:

Emmie Särnstedt - Lecturer and Investigator. She has a master's degree in gender studies and a background in the voluntary movement. Works to raise awareness and knowledge of norm critical behavior. The theme of the lecture is treatment, how can the organizations that offer advice and support to victims of violence include LGBT people?

Susanna Johansson - Susanna is a sociologist and is currently launching a project to visualize victims of violence. Has men's violence, equal treatment and gender equality as heart issues, with knowledge of norm criticism as well as intersectionality. She wants to spread knowledge about social manners in everyday life that enables empathy and inclusion.

*****

Welcome!

Love and respect

(informationen kommer från detta Facebook-event)